De website KWAMJETEGEN.nl maakt het mogelijk dat je als verkeersdeelnemer, opmerkingen of tips kunt geven over het verkeersgedrag van een bestuurder van een auto, vrachtwagen of motor.

Berichten bestemd voor een bepaald kentekennummer kunnen alleen gelezen worden door degene die geregistreerd is als houder van dat kenteken. Je privacy is en blijft gewaarborgd doordat alle deelnemers van KWAMJETEGEN.nl anoniem blijven op de website en bij het verzenden en ontvangen van boodschappen. Persoonlijke gegevens worden nooit openbaar gemaakt op de website of verstrekt aan derden zoals sponsors of andere deelnemers van KWAMJETEGEN.nl

De inhoud van de uitgewisselde boodschappen kunnen door KWAMJETEGEN voor marketingactiviteiten gebruikt worden. Het gaat hier alleen om de inhoud van de collectieve boodschappen. Gegevens van persoonlijke en individuele aard, worden hierbij niet gebruikt. De wijze waarop met de door jou verstrekte gegevens wordt omgegaan, staat onder toezicht van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) onder nummer 1395445

Verwijzingen en hyperlinks naar andere sites dienen enkel ter informatie van de gebruikers van deze website. Met het onderhoud en de inhoud van deze sites heeft KWAMJETEGEN.nl geen enkele bemoeienis en geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website www.kwamjetegen.nl berusten uitsluitend bij de Stichting KWAMUTEGEN. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27316337.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website www.kwamjetegen.nl de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Stichting KWAMUTEGEN iedere aansprakelijk uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van de via de website verstuurde berichten.

Enige vorm van ter beschikking stelling dan wel verveelvoudiging van de inhoud van de website www.kwamjetegen.nl is niet toegestaan, tenzij de Stichting KWAMUTEGEN daar schriftelijk het recht toe heeft verleend.